(มี ป.ตรี ทุกสาขา) สวพ.8 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ อนุปริญญา/ปวช./ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

Advertisement Advertisement สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ : ศวพ.พัทลุง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2. เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ : ศวพ.ปัตตานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ […]

รพ.จิตเวชสงขลาฯ รับสมัครนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000-19,500

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก 2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6-15 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม  

(มีงานสำหรับคนพิการ) สนง.พมจ.นครศรีธรรมราชเปิดสอบพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือน10,430-18,000

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000/เดือน คุณสมบัติ :  – ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – เป็นคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 2.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430/เดือน คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น ๑) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 30พฤษภาคม 2559 – 3 มิถุนายน […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครช่างไม้ วุฒิ ปวช. เงินเดือน11,280

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ช่างไม้ 1 อัตรา กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาก่อสร้าง ระยะเวลาจ้าง : ก.ค.-30 ก.ย.59 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) ตั้งแต่วันที่ 9-21 มิ.ย.59 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 9.30-11.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(มี ป.ตรี ทุกสาขา)กรมทางหลวงชนบทรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน12,410-18,000

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทุกสาขา ปฏิบัติงานที่ : แขวงทางหลวงชนบทพังงา 2. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ : แขวงทางหลวงชนบทพังงา 3. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร ปฏิบัติงานที่ : […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวช. เงินเดือน11,280

กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต8) 1 อัตรา  สถานที่ปฏิบัติงาน ศวพ.ปัตตานี เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 19-26 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

1 39 40