กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปวช./ปวส.)นักวิชาการสาธารณสุข(ป.ตรี)นักกีฏวิทยา(ป.ตรี) 12-16พ.ย.61

Advertisement     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 23 (แม่สอด จ.ตาก) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ, ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ, ปวส.ทางการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักกีฏวิทยา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 23 (แม่สอด จ.ตาก) วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฎวิทยา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง […]

ป.ป.ส.รับสมัครเจ้าหน้าที่25อัตรา ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก ปฏิบัติงาน กทม-ภูมิภาค สมัครออนไลน์บัดนี้-4พ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด 25 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตรต์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์(จะต้องมีหน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย) สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด พื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 (ปปส.ภ.1) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 (ปปส.ภ.2) จังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 (ปปส.ภ.3) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ปปส.ภ.4) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.ภ.5) […]

กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-14ก.ย.61

    สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้าง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส. สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./อนุปริญญา/ปวส.28ส.ค.-1ก.ย.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวท. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือ ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กองบัญชาการช่วยรบที่3 รับสมัครพลเรือน(ชาย)/ทหารกองหนุน วุฒิปวช.สอบเป็นพนักงานราชการ20-24ส.ค.61

      กองบัญชาการช่วยรบที่3 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร 20 – 24 ส.ค. 61 ณ ศาลาเทพรัตน์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก          

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี3-9ส.ค.61

    กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท – นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ – เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://doae1.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-9 ส.ค.61  – คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  – เจ้่าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  – เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม13-19ก.ค.61

    กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 13,010 – 13,800 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้่าพนักงานเภสัชกรรม หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 13-19 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี 24ต.ค.-3พ.ย.60

  กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 1 ตำแหน่ง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิ ป.ตรี 1 ตำแหน่ง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 1 ตำแหน่ง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 24 ต.ค.-3 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 17-24ต.ค.60

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี/ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่สถาบันเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศนี้ (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ถ.บึงพระ-พิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 17-24 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค10 รับสมัครงานวุฒิ ม.3 เงินเดือน9,400 27มี.ค.-5เม.ย.60

  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – สัญชาติไทย – วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า – มีความรู้ ความสามารถในการขับรถยนต์ และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ได้ดี – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ชั้น 2 ห้องบริหารงานทั่วไป ภายในวันที่ 27 มี.ค.-5 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2 3