(3 อัตรา) กรมสุขภาพจิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน10,200-15,000

Advertisement Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ Advertisement 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร ป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ปีต่อจากอนุปริญญาหรือ ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ตั้งแต่ 1-17 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

ร.ร.บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) รับสมัครครูเอกสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกที่รับสมัคร เอกสังคมศึกษา รับสมัคร วันที่ 1-5 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์และแฟ้มงาน) วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2559 รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง วันที่ 15 มิถุนายน 2559 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจแฟ้มสะสมงาน และให้มีคณะกรรมการประเมิน ความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน โดยระบบคะแนนเฉลี่ย โดยประเมินจาก 1.ประวัติส่วนตัวและการศึกษา คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสม  กับตำแหน่งหน้าที่(แฟ้มงาน) 40 คะแนน 2.บุคลิกภาพปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน 3.ประสบการณ์การสอน 10 คะแนน 4.ทัศนคติความเป็นครู 10 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานสรรพสามิต วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท. เงินเดือน11,280

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ประเภท บริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร ธุรกิจทั่วไป หรือ  2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร ธุรกิจทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ  3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ ธุรกิจทั่วไป หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี […]

อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 39 อัตรา (18 – 26 พ.ย.56)

อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 39 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พ.ย.56 ครูผู้ช่วย ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี จำนวน 39 อัตรา ประกอบด้วย 1.สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา 2.สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 10 อัตรา 3.สาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ 6 อัตรา 4.สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย 5 อัตรา 5.สาขาหรือวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา 6.สาขาหรือวิชาเอกปฐมวัย 5 อัตรา 7.สาขาหรือวิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา 8.สาขาหรือวิชาเอกนาฎศิลป์ 1 อัตรา 9.สาขาหรือวิชาเอกศิลปกรรม 1 อัตรา 10.สาขาหรือวิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา 11.สาขาหรือวิชาเอกดุริยางค์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษา […]

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (22 – 29 ต.ค.56)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอยางอื่นที่เที่ยบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโนบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทุบรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา (บัดนี้ – 4 ต.ค.56)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 4 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทุบรี หรือ ยื่นสมัครพร้อมหลักฐานทางโทรสารที่ 02 547 4748, 02 547 5147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556   ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดงานที่นี้

1 14 15