(77อัตรา) เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี บัดนี้-26ก.ย.59

Advertisement เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 77 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี รับสมัคร 16-26 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร)  [ads] [ads=center]

 ก กลาง ท้องถิ่น แจ้ง อปท.ยืนยันอัตราว่าง “มอบให้ กสถ.จัดสอบบรรจุข้าราชการ”

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือเรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแจ้งตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ และให้สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทนเพิ่มเติม จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้     1. ตรวจสอบตำแหน่งตามบัญชี "ที่มีการร้องขอ" ว่าถูกต้องหรือไม่     2. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่ได้ร้องขอ และมีความประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน จัดส่งคำร้องขอ รายงานให้สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559     3. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ […]

(62อัตรา) เทศบาลตำบลสามชุก รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช. บัดนี้-8ก.ย.59

เทศบาลตำบลสามชุก จ.สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาตำบลสามชุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 62 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/วุฒิ ปวช. รับสมัคร 29 ส.ค.-8 ก.ย.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด   

(35อัตรา) ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ก.ย.59

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 35 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี รับสมัคร 29 ส.ค.-7 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคุณสมบัติและค่าตอบแทนฉบับเต็ม   

อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-2ก.ย.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ (คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) 1. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ ประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 10,840 บาท (ปวท.), […]

(17อัตรา) เทศบาลตำบลราไวย์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 15-23ส.ค.59

เทศบาลตำบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 3) 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) – พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) – พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) – พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) – พนักงานวิทยุ 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) – คนงานทั่วไป 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) 2. กองคลัง – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 3. […]

(17อัตรา) อบจ.ตรัง รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน10,000-11,400 บัดนี้-11ส.ค.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 17 อัตรา รับสมัคร 1-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    

(10อัตรา)เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-15ส.ค.59

เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 4-15 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ