กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปวช./ปวส.)นักวิชาการสาธารณสุข(ป.ตรี)นักกีฏวิทยา(ป.ตรี) 12-16พ.ย.61

    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 23 (แม่สอด จ.ตาก) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ, ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ, ปวส.ทางการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักกีฏวิทยา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 23 (แม่สอด จ.ตาก) วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฎวิทยา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก […]

กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการเกษตร ป.ตรี 26ต.ค.-2พ.ย.61

    กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก คุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทําการศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ตาก) เลขที่ 93 หมู่ที่ 2 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 896634-5 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

จังหวัดแรกมาแล้ว! สถจ.ตากมีอัตราว่างสอบท้องถิ่นปี’60 จำนวน292อัตรา(อ่านรายละเอียดด้านใน)

  30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก (สถจ.ตาก) ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้เปิดเผยบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้ – ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 144 อัตรา – ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 148 อัตรา   คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์เอกสารประกาศ 11 หน้า)