รับคนพิการด้วย! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์16-25ต.ค.61

Advertisement     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการก็สมัครได้) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 16-25 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (17 ก.ค. – 6 ส.ค.57)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง […]

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา (30 มิ.ย – 22 ก.ค.57)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 22 ก.ค.57 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ  ระดับ ปวส 2 อัตราได้แก่ 1.นายช่างเทคนิค ทางด้านก่อสร้าง 2.นายช่างเทคนิค ด้านช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 1.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 2.นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 3.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์โยธา 4.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 5.นักบริหารการศึกษา จำนวน […]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 675 อัตรา (1 – 7 ก.ค.57)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 675 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 638 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ วุฒิ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย อัตราเงินเดือน : 15000 – 16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา [ads=center] 3.ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 […]

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 30 อัตรา (7 – 29 ก.ค.57)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 30 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 – 29 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (30 มิ.ย – 8 ก.ค.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 8 ก.ค.2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา [ads=center] 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการตลาด (มีหนังสือรับรองประสบการณ์ดด้านงบประมาณและการเงินของส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก, […]