มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-6ก.ค.61 เริ่มงาน10ก.ค.61

    ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์นวัตกรรมระบบราง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สัญญาปีต่อปี ระยะเวลาทดลองงาน 119 วัน ค่าตอบแทนรายเดือน 11,500 บาท ความรับผิดชอบและหน้าที่ : รับผิดชอบงานธุรการ และงานการเงินในศูนย์ฯ เพื่อสนับสนุนให้การบริหารของหัวหน้าศูนย์ฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้ จัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดระเบียบงานสารบรรณภายในศูนย์ฯ ทั้งเอกสารกระดาษและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์สรุปผลการประชุม ติดตามความคืบหน้า และจัดทารายงานสรุปความคืบหน้าของงานธุรการและการเงินเป็นรายสัปดาห์ จัดทำเอกสารงานโครงการต่างๆตามที่หัวหน้าศูนย์ หรือ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์มอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้งานธุรการและการเงินของศูนย์ฯ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จัดการและบันทึกรายการการเงินของศูนย์ฯ ตามที่หัวหน้าศูนย์ หรือ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์มอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชกรรมทุกสาขา มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทักษะการปฏิสัมพันธ์ การประสานงาน และสามารถสนับสนุนการทางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ (หากมีประสบการณ์และคุณวุฒิ ป.ตรี ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม […]