องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ7 บัดนี้-30 มิ.ย.64

Advertisement   องค์การจัดการน้ำเสีย ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุใน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 1.สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th 2.สมัครทางไปรษณีย์ ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียน ตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร 3.สมัครทางออนไล์ ได้ที่ www.wma.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การจัดการน้ำเสีย พนักงานการเงิน 3-5 วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30 มิ.ย.64

  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานการเงิน 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายบริหาร วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การรับสมัคร 1.สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th 2.สมัครทางไปรษณีย์ ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียน ตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร 3.สมัครทางออนไล์ ได้ที่ www.wma.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กนอ. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-โท TOEICไม่ต่ำกว่า500

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองบริการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 2. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม/เคมี/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 3. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี หรือเทียบเท่า […]

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   คุณสมบัติของผู้สมัครงาน คุณสมบัติวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ลักษณะงานและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จหรือเพื่อการแก้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า […]

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค (19 – 28 ส.ค.56)

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค สมัครทางออนไลน์ 24 ชม. ได้ตั้งแต่บัดนี้- 28 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศรับสมัครงานราชการบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) พ้นภาระการเกณฑ์หารแล้ว (เพศชาย)   ตำแหน่งที่เปิดสอบและสถานที่ปฏิบัติงาน 1.นักบัญชี 4 วุฒิ ปริญญาตรีทางการบัญชี/บริหารธุรกิจ(การบัญชี) สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10 2.นิติกร 4 วุฒิ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ – มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 3.วิศวกร (โยธา) […]

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิธีสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2556 หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว สมัครงานราชการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ […]