สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักอำนวยการ และผู้ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์บัดนี้-15มี.ค.62

  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-80,000 บาท สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีความรู้ความชํานาญและมีประสบการณ์ด้านบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบในระดับเดียวกัน และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าระดับที่สรรหา 1 ระดับ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงาน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด มีความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานสารบรรณงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานกฎหมาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 47,000-85,000 บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี หากเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) หรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนและการบริหารความเสี่ยง (Risk management (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ […]

โรงงานเบียร์ช้าง อ.วังน้อย อยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้เป็นต้นไป

    โรงงานเบียร์ช้าง อ.วังน้อย อยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม แผนกบุคคล ✅วุฒิ ป.ตรี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ทรัพยากรมนุษย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คอมพิวเตอร์ การจัดการ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ✅หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ✅ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร ✅บุคลิกดี มีความมั่นใจ ผู้สนใจสมัคร ส่งประวัติมาได้ที่ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 035-744920 ต่อ 4035 หรือ facebook : เบียร์ช้าง วังน้อย

1 2 7