สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ก.ค.59

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : หัวหน้างานพัสดุ (อัตราว่าง 1 อัตรา) หน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป เป็นทีมงานหลักของสำนักอำนวยการรับผิดชอบตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบด้านพัสดุของสำนักงาน รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบควบคุมพัสดุของสำนักงาน และตรวจรับ-การจ่ายพัสดุประจำปีให้มีประสิทธิภาพ จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพัสดุเพื่อให้การทำงานด้านพัสดุ มีข้อมูลที่ถูกต้อง คุณสมบัติ อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้าน บริหาร  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานพัสดุไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และไม่น้อยกว่า10 ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการสรุปประเด็นและเขียนงานรายงานต่าง ๆ ได้ดี มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี **ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th ส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ […]