ธนาคารออมสินภาค16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน รับสมัครบัดนี้-5ธ.ค.60

Advertisement   Advertisement   ธนาคารออมสินภาค 16 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภาคนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด การจัดการ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี เปิดสมัครทางเว็บไซต์ https://job.gsb.or.th บัดนี้-5 ธ.ค. 2560 Advertisement หากมีข้อสงสัยในการสมัคร โปรดสอบถามฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2299 8000 ต่อ 030211-12 และ 030221