ครม.ไฟเขียวซื้อเครื่องบินใหม่รับแขก VIP กว่า 8.7 พันล้าน

Advertisement จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของหลายหน่วยงาน ซึ่งเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปเอาไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26 ของพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ปี 2561 Advertisement หนึ่งในนั้นมีข้อเสนอของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ซึ่งเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเข้ามาด้วย เปิดรายละเอียดของบจัดหาเครื่องบิน นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอครม.พิจารณาอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่พันล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1รายการ ได้แก่ รายการจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญดังกล่าว รวมวงเงิน 8,784 ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี […]

ครม.เคาะสินค้าควบคุมปี66 จำนวน 5 รายการ รวมถึงเนื้อไก่ด้วย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมปี 2566 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีก และเนื้อไก่ ซึ่งเป็นตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ (Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับดูแล ติดตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อกำกับ ดูแลปริมาณและราคารับซื้อเศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ขณะที่ไก่ เนื้อไก่ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญต่อการบริโภคของประชาชน ให้เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามปริมาณไก่และเนื้อไก่มีอย่างเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่องกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 24 ม.ค. 2566 นี้ […]

ครม.เคาะแล้ว! ประกาศวันหยุดราชการพิเศษเดือน พ.ค.ได้หยุดยาว4วันติด

10 มกราคม 2566 เดลินิวส์ รายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (10 มกราคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เตรียมพิจารณาวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ คือ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ล่าสุด ทวิตเตอร์ เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ครม. เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันศุกร์ ซึ่งจะทำให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน   ข่าวจาก : kapook

ครม.อนุมัติ3มาตรการยกเว้นภาษี-ลดหย่อน2เท่า

27 ธันวาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษี 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมาตรการที่กล่าวมาทำให้ จัดเก็บรายได้ภาษี ลดลง 2,187 ล้านบาท นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน 2 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการภาษี ทั้ง 2 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 “2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบุคคลธรรมดาให้สามารถหักลดหย่อนเงินที่บริจาคให้แก่กรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม […]

ครม.เห็นชอบ กม.คุ้มครอง นร.-นศ.ท้อง ห้ามโรงเรียนบีบให้ออก

จากปัญหานักเรียน หรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ ถูกสถานศึกษาบังคับให้ย้ายสถานศึกษาโดยที่นักเรียนไม่เต็มใจ ทำให้นักเรียน นักศึกษาต้องพบปัญหาในการหาสถานศึกษาเข้าใหม่ ล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง เพื่ออุดช่องว่างของปัญหาดังกล่าว น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) วันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงเป็น “สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียน หรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์” จากเดิมที่ระบุว่า “สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเป็นการย้ายสถานศึกษา” ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้เป็นการอุดช่องว่างสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ ในกรณีที่สถานศึกษาบังคับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ ให้ย้ายสถานศึกษาโดยที่นักเรียนไม่เต็มใจ แล้วต้องพบปัญหาในการหาสถานศึกษาเข้าใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้มีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ไม่ถูกผลักดันให้นักเรียนหญิงซึ่งตั้งครรภ์ออกจากสถานสถานศึกษาเดิม   ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบร่าง กม.ซื้อของไม่ตรงปก ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบภายใน2ปี

27 พฤศจิกายน 2565 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ”ผู้บริโภค” ประสบปัญหาการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผ่านออนไลน์ แต่กลับได้สินค้าไม่ตรงตามที่แจ้ง หรือตามประสาโซเชี่ยล ได้ของ”ไม่ตรงปก” ได้สินค้าที่ชำรุดบกพร่องบ้าง ได้สินค้าหมดอายุบ้าง แล้วจะมีข้อกฎหมายใดมาคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันดังกล่าว จึงมีมติ “อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ” ร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการกำหนด “ความรับผิดของผู้ประกอบการธุรกิจ” ในความชำรุดบกพร่องของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าอื่นที่อาจกำหนดตามพระราชกฤษฎีกา โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสม ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะรู้ถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือไม่ก็ตาม กรณีสินค้าชำรุดบกพร่องภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้น ชำรุดบกพร่องในเวลาส่งมอบสินค้า กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็น “ผู้ติดตั้งหรือประกอบสินค้า” หรือกรณี “ผู้บริโภคประกอบสินค้า-ติดตั้งตามคู่มือ” ที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้ แต่คู่มือนั้นกำหนดวิธีติดตั้งหรือประกอบสินค้า “ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน” ผู้บริโภคสามารถดำเนินการได้ […]

เลื่อนชงผับปิดตี4 เข้าครม. ยันไม่เกี่ยวกระแสดราม่า

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ความคืบหน้าแนวคิดการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง 04.00 น. จากเดิม 02.00 น.นั้น ขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลครบทั้ง 8 พื้นที่เป้าหมายแล้ว ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยเดิมวางกำหนดในการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ แต่เนื่องจากมีการนำเสนอพื้นที่เข้ามาเพิ่มเติม อาทิ สงขลา กาญจนบุรี จึงขอจัดทำข้อมูลให้ครบทุกพื้นที่ ก่อนจะนำเสนอ ครม. อีกครั้งในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ “ตอนนี้มีหลายจังหวัดขอเสนอเพิ่มเข้ามา โดยเฉพาะจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากๆ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์แรกของการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงตั้งแต่ต้น โดยตอนนี้เชื่อว่าไม่มีจังหวัดใดที่อยากตกขบวนรถไฟนี้แน่นอน ขณะนี้แม้ยังไม่ได้หารือร่วมกับนายกฯ แต่ได้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เซ็นเพื่อนำเข้าครม. ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้แล้ว แต่กระทรวงต้องขอเลื่อนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลก่อนแทน” นายพิพัฒน์ กล่าวยืนยันว่าที่เลื่อนการนำเข้า ครม.นั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการประท้วง […]

ครม.มีมติให้ มท.ถอนร่างขายที่ดิน กลับไปศึกษารอบคอบ เพื่อประโยชน์ชาติ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์อย่างรอบด้านของผู้ที่เกี่ยวข้อง นายอนุชากล่าวว่า ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มประชาคมโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ 4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยต้องนำเงินมาลงทุนในธุรกิจ หรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท […]

ครม.อนุมัติ ประกาศหยุดเรียน กทม.-สมุทรปราการ-นนทบุรี ช่วงประชุมเอเปค

1 พฤศจิกายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรีและจังหวัดสมุปราการ ทุกสังกัด หยุดการการเรียนสอน ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน ในส่วนของศธ. จะทำหนังสือเวียนแจ้งสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการจัดการเรียนการสอน เพราะมีประกาศปิดถนนในหลายจุด เพื่อจัดประชุมต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดศธ. กล่าวว่า ศธ.เตรียมจัดทำประกาศ เพื่อแจ้งสถานศึกษาให้ปิดการเรียนการสอน ในช่วงการประชุมเอเปค เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศหยุดราชการ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทั้งนี้มติครม.ดังกล่าวรวมถึงมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทุกแห่งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรีด้วย   ข่าวจาก : มติชน

ครม.ไฟเขียวร่างกฎให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ แลกลงทุนขั้นต่ำ 40ล้าน

25 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้ จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายอนุชากล่าวว่า สาระสำคัญของกฎกระทรวงเป็นการกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภทที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1.กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ 4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนเนื้อที่ที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเอง ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ […]

1 2 7