การเคหะฯ จ่อปิดโครงการบ้านเอื้ออาทร หลังผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า16ปี

  ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ใกล้บรรลุความสำเร็จในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรครบตามเป้าหมาย 281,556 ยูนิต ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ปรับลดจำนวนยูนิตเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 280,790 ยูนิต มียอดขาย 269,973 ยูนิต คิดเป็น 96.15% ส่วนที่เหลือจำนวน 10,817 ยูนิตนั้น กคช.ได้วางแนวทางการขายไว้หลายรูปแบบ เช่น เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส. พร้อมอัดแคมเปญ ลด แลก แจก แถม รวมถึงจ้างเอกชนบริหารการขาย ให้ค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้ามาซื้อโครงการ เช่าเพื่อซื้อ (Rent to Buy) ให้เอกชนเช่าเหมาอาคาร และขายในราคาพิเศษให้เป็นสวัสดิการหน่วยงานรัฐ เป็นต้น ดร.ธัชพลกล่าวว่า ส่วนสินทรัพย์รอการพัฒนา (Sunk Cost) พื้นที่รวม 7,119 ไร่ ซึ่งชะลอโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิมแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินและความต้องการซื้อของประชาชนขณะนี้วางแผนพัฒนาแล้ว 4,032 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์3-14ธ.ค.61

    การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ 1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) 13 อัตรา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หลักสูตร 4 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร 2. วิศวกร (วิศวกรรมเครื่องกล) 1 อัตรา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตร 4 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร 3. พยาบาล 1 อัตรา ป.ตรี สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ในปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติไม่น้อยกว่า 3 ปี 4. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร […]

‘กรุงไทย’ จับมือ’การเคหะฯ’ ปล่อยกู้คนรายได้น้อยให้มีบ้าน ดอกเบี้ยต่ำสุด2%

  ธนาคารกรุงไทย จับมือการเคหะแห่งชาติ ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ในปีแรก พร้อมแพคเกจทำประกันชีวิตคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อ นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ได้จับมือกับการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมของรัฐบาล โดยธนาคารได้เตรียมสินเชื่อพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามวงเงินกู้และการทำประกันคุ้มครองความเสี่ยง ต่ำสุดเพียง 2% ต่อปีในปีแรก และลูกค้ายังสามารถเลือกผ่อนชำระ 100,000 บาทละ 500 บาทต่อเดือนในปีที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ทำประกัน รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ภายในเดือน มิ.ย.61 สำหรับรายละเอียด หากกู้วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และทำประกันประกันชีวิตคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อ หากผู้กู้ซื้อเกิดเหตุแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพ บริษัทที่รับทำประกันจะผ่อนชำระแทนจนกว่าจะครบสัญญาการกู้  (เอ็มอาร์ทีเอ) เต็มจำนวนกู้และระยะเวลากู้ หรือทำประกันคุ้มครองหนี้ หากผู้กู้เสียชีวิตในช่วงความคุ้มครอง บริษัทที่รับทำประกันจะชำระแทนส่วนที่เหลือ และจะคืนเงินส่วนต่างจากความคุ้มครองให้กับทายาท(จีแอลทีเอสพี) เต็มวงเงินกู้ระยะทำประกัน 15 ปี  อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์) ลบ 1.75% […]