(50ตำแหน่ง สมัครออนไลน์)สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบรับราชการ6-28ก.พ.60

Advertisement สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 50 ตำแหน่ง Advertisement อัตราเงินเดือน – ปวช. : 9,400-10,340 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี : 10,840-11,930 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี : 11,500-12,650 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี/ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ op.job.thai.com ภายในวันที่ 6-25 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 7 หน้า

(10อัตรา)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 บัดนี้-21ก.ย.59

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบพนักงานราชการในส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท ดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัด ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 3827 7877 ต่อ 18 ภายในวันที่ 30 ส.ค.-7 ก.ย.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 30 ส.ค.-8 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง […]

สอน. เปิดสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและนักวิชาการเงินฯปฏิบัติการ ป.ตรี เงินเดือน15,000

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1) ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2) สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  4) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ<<< 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ […]