การท่าเรือฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส.บัดนี้-18พ.ย.65

Advertisement Advertisement   การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานการสินค้า 5 สังกัดกองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอื่นได้ เว้นแต่ในระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใดก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากตำแหน่งเดิม และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการทำงานใหม่ Advertisement บุคคลทั่วไปผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ตามความสมัครใจ โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก กองทุนฯ จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ และการท่าเรือฯ จะจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกตาม อัตราที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับกองทุนฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สมัครด้วยตนเองที่ แผนกอัตรากำลัง กองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง บัดนี้-18พ.ย.65 ในวันทำงาน ระหว่างเวลา 08.30 น. – […]

การท่าเรือฯ รับสมัครช่างเทคนิค-พนง.ขับรถเครื่องมือกล หลายอัตรา วุฒิ ปวส.

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 1. ช่างเทคนิคระดับ 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างสี แผนกบริการงานช่างกล กองบริการงานช่าง อัตราเงินเดือน 13,410 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 2. ช่างเทคนิคระดับ 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก) หมวดซ่อมเครื่องจักรกล แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 3. พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงระดับ 5 (พนักงานขับรถเครื่องมือกล) แผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภทไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ท.2) […]

การท่าเรือฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมาย ป.ตรี 15ส.ค.-2ก.ย.65

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 (กฎหมาย) กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ปฏิบัติงานตามวิชาชีพมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตามข้อ 2.2 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-11ส.ค.65

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือการตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร และมีประสบการณ์ด้านพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชาย และได้รับ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า และมีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า หรือการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. ช่างเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า) 2 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชาย และได้รับ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ซื้อใบสมัครได้ที่ หมวดรับเงิน แผนกการคลัง กองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ในราคาใบละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบตำแหน่ง ละ 270 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครด้วยตนเองที่ แผนกอัตรากำลัง กองการบุคคล […]

การท่าเรือ รับสมัครบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-20ก.ค.65

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านบริหาร กองพัฒนาระบบงาน จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบงาน จำนวน 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกสนับสนุนและบริการผู้ใช้ กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com บัดนี้-20ก.ค.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.เงินเดือน13,410 สมัครออนไลน์บัดนี้-8มี.ค.62

    การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานธุรการในสังกัดต่าง ๆ 7 อัตรา เงินเดือน 13,410 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาใช้คอมพิวเตอร์โปรแรมสำนักงานได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านธุรการ-สารบรรณ ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.port.co.th ภายในวันที่ 15 ก.พ.-8 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่าเรือฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ส.ค.61

    การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://port.job.thai.com/ บัดนี้-17 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.61

    การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)หรือศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาศิลปะ) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานโปรแกรมการออกแบบและตัดต่อ เช่น Adobe Illustrator ,Adobe Photoshop และProShow หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://port.job.thai.com บัดนี้-15 มิ.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2