กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครนักร้องและนักแสดง บัดนี้-18 มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2564 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ตำแหน่ง นักร้อง และนักแสดง จำนวน 7 อัตรา 3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 3.1 ตำแหน่ง นักแสดง (ชาย/หญิง) 3.1.1 เป็นโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี 3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่ทางราชการกำหนด จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้) 3.1.3 มีความสามารถในการแสดง (รำ, เต้น, พิธีกร) 3.1.4 มีความสามารถในการร้องเพลง (สากล, ไทยสากล, […]