กองป้องกันการบาดเจ็บ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองป้องกันการบาดเจ็บ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2564 กองป้องกันการบาดเจ็บ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา Advertisement ผู้สนใจสมัครสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 – 4 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และถือวันที่ที่ทำ การไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นวันที่สมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน […]