กองบิน 6 รับสมัครบรรจุช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.1-4ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน กรณีที่เป็นผู้ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 6 1-4ก.ค.65 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน 6 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา บัดนี้-21 มิ.ย.64

  กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [email protected] เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))