กองบิน41 รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.25-29เม.ย.65

Advertisement Advertisement   กองบิน 41 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา Advertisement 1. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ เพศหญิง 1 ตำแหน่ง ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 ตำแหน่ง ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีผลการศึกษาคะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี 3. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค […]