ศูนย์รักษาความปลอดภัย บก.ทท.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.

Advertisement Advertisement Advertisement   ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ศรภ. 17 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส.ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง 20-24มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางเขน กทม. โทร.0-2521-0130 ถึง 9 ต่อ 2276 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับสมัครชายไทยวุฒิ ม.6/ปวช.สอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ บัดนี้-26ก.พ.66

  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ผู้สมัครต้องเป็นชายไทย บุคคลพลเรือนต้องอายุ 18-20 ปี ทหารกองประจำการต้องอายุไม่เกิน 24 ปี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวุฒิ ปวช.สาขาช่างสำรวจ ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20 (ไม่รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า) รับสมัครทางเว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com บัดนี้-26ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

30อัตรา!! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางคศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ) 2. พนักงานสัตวรักษ์ 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวแพทย์ 3. ช่างกลการเกษตร 8 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 5. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา เทียบเท่าในสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์) […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.21-27ก.พ.66

  กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน 2. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ของทางราชการ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 3. พนักงานบริการ 4 อัตรา (ทำหน้าที่จัดเลี้ยง, จัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. บุคลิกภาพดี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดเลี้ยงและการจัดสถานที่ 4. พนักงานพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 5. พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 6. พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

กรมการสื่อสารทหาร รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3-ปวส.10อัตรา 16-24ก.พ.66

  กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา 1. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 2. พนักงานทางสาย 3 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 3. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 4. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 5. พนักงานเขียนโปรแกรม 3 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 6. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า […]

สำนักงานเลขานุการ บก.ทท.รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3-ปวส.26ม.ค.-1ก.พ.66

  สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 ตำแหน่ง วุฒิ ม.3-ปวส.สัญชาติไทย อายุ18-30ปี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 26ม.ค.-1ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนา เขตหลักสี่ กทม. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการเงินทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ปวส.19-25ม.ค.66

  กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.ทุกสาขาวิชา 2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.สาขาการบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร 4. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ http://findinter.rtarf.mi.th ภายในวันที่ 19-25ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-13ธ.ค.65

  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง 2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ) 2. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณวุฒิปวช. กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000  บาท เงินเดือน 13,800 บาท คุณวุฒิปวส. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง 2. คุณวุฒิปวช. – ปวส. (ทุกสาขาวิชา) 3. […]

ผบ.ทหารสูงสุด สั่ง “แต่งเพลงเทิดทูนสถาบัน” 3บทเพลง

ผบ.ทหารสูงสุด สั่งสำนักสวัสดิการทหาร แต่ง 3 บทเพลง “ขัติยราชแห่งชาติไทย กษัตริย์ชาตินักรบ กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน เพื่อเทิดทูนสถาบัน ทหารสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดิน ย้ำกองทัพ อยู่ข้างประชาชน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มีนโยบายให้สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประพันธ์บทเพลงขึ้นเพื่อเทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุโณปการต่อผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และบทเพลงที่แสดงถึงความรักของกองทัพไทย ที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ จะแสดงให้เห็นถึงทหารมีความพร้อมที่จะสละชีวิต เลือดเนื้อเพื่อผืนแผ่นดินไทย รักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติไทย บทเพลงดังกล่าวประกอบด้วย 1. ขัติยราชแห่งชาติไทย ประพันธ์ทำนอง: พันเอก สมเกียรติ์ จุลโอภาส เนื้อร้อง: พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ เรียบเรียง : สิบตรี เมธา ยวนเขียว 2. วีรกษัตริย์ชาตินักรบ ประพันธ์ทำนอง: พันเอก สมเกียรติ์ จุลโอภาส […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 6 อัตรา

  สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2564 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร) 6 อัตรา โดยรับสมัครจากทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยเป็นทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ เท่านั้น วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) […]

1 2 3
error: