กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 56 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รับสมัครจ้างเหมาบริการ 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2564 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 1. นักวิชาการสาธารณสุข 40 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 10 อัตรา ท่าอากาศยานดอนเมือง 5 อัตรา และกองด่านควบคุมโรคฯ กรมควบคุมโรค 25 อัตรา) 2. พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ 10 อัตรา และท่าอากาศยานดอนเมือง 1 อัตรา) 3. นักเทคนิคการแพทย์  5 […]