กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครนักวิชาการสัตวบาล

Advertisement Advertisement   กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2564 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง สัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 หรือจัดส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึงฝ่ายบริหารทั่วไป กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กันยายน 2564 หรือติดต่อ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2653 4444 […]