กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 มกราคม 2565 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ) 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท กรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 2) ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ มีความรู้ ความ สามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ 4) ไม่เป็นโรคร้ายแรง และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยขณะปฏิบัติงาน 5) มีความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารทางราชการ 6) มีความและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7) สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ […]