กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี

Advertisement   กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 และหรือตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่กลุ่มตรวจสอบภายในเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Exel ได้ เป็นอย่างดี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร 81/1 อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) […]