โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ

Advertisement นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยล่าสุด ได้ออกโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่ทำต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่มีภาระหนี้สูง เงินเดือนถูกหักไปใช้หนี้จนเกือบหมด มีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30% ไม่เพียงพอดำรงชีพ ทำให้ต้องไปกู้เพิ่มอยู่ในวงจรหนี้ไม่จบไม่สิ้น จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี Advertisement โดยโครงการนี้มุ่งลดภาระทางการเงิน เพิ่มความสามารถในการดำรงชีพของข้าราชการอย่างเหมาะสม มีจุดเด่นคือ สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภทมาไว้ที่ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ผันผวนตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาชำระหนี้ ให้สามารถชำระหนี้ได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการ ทั้งนี้ ธนาคารนำร่องจับมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ช่วยเหลือข้าราชการครู ลดภาระทางการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น และเสริมแกร่งความรู้ สร้างวินัยการเงิน เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันธนาคารมีแผนต่อยอดขยายความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง […]

แก้ไขปัญหาหนี้ด้วย “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ผ่อนได้ถึงอายุ 80 ปี

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ถึงโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพิ่มเติมจากมาตรการความช่วยเหลือข้าราชการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” จะเน้นข้าราชการกลุ่มเปราะบาง สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ โดยมีรายละเอียด คือ สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน) โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุนให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว […]

“กรุงไทย” ขึ้นดอกเบี้ยฝากสูงสุด 0.45% เงินกู้ 0.25% เริ่มตั้งแต่วันนี้

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เพื่อดูแลให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน หลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินให้เข้าสู่ภาวะสมดุล พร้อมรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ธนาคารจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยคำนึงถึงผู้ฝากเงิน และพิจารณาอย่างรอบคอบถึงภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดูแลลูกค้าให้สามารถปรับตัว สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.45 % ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา ประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือนเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% เป็น 2.40% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน 0.30% เป็น 2.65% ต่อปี พร้อมสนับสนุนการฝากเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ผ่านเงินฝาก Krungthai NEXT Savings อัตราดอกเบี้ย 1.50% ขณะเดียวกันปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เพิ่มขึ้น 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) อยู่ที่ระดับ 7.05% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี […]

‘กรุงไทย’ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.45% -เงินกู้ 0.25% มีผล พรุ่งนี้

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย(KTB) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เพื่อดูแลให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน หลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินให้เข้าสู่ภาวะสมดุล พร้อมรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ธนาคารจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยคำนึงถึงผู้ฝากเงิน และพิจารณาอย่างรอบคอบถึงภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดูแลลูกค้าให้สามารถปรับตัว สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ธนาคารประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.45 % ต่อปี โดยปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา ประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือนเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% เป็น 2.40% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน 0.30% เป็น 2.65% ต่อปี พร้อมสนับสนุนการฝากเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ผ่านเงินฝาก Krungthai NEXT Savings เปิดบัญชีง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อัตราดอกเบี้ย 1.50% และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เพิ่มขึ้น 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) […]

อย่าหลงเชื่อ! ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย กรุงไทยปล่อยกู้สูงสุด1ล้าน 24เดือน เป็นข่าวเท็จ!

ตามที่มีการบอกต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์เรื่องกรุงไทยปล่อยกู้เงินฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ผ่อนจ่าย 24 เดือน ผ่านไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารกรุงไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อมูลว่า กรุงไทยปล่อยสินเชื่อทันใจ กู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน 5,000-1,000,000 บาท ผ่อนจ่าย 24 เดือน ผ่านไลน์ ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ บัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์ให้กับประชาชน ผ่าน SMS e-mail หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ดังนั้น ประชาชนควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลและไม่ควรกดลิงก์แปลก น่าสงสัยที่ส่งโดยไม่ทราบที่มาชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทย สามารถติดตามได้ที่ www.krungthai.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111 หรือแจ้งผ่าน Facebook : Krungthai Care บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ บัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์ให้กับประชาชน ผ่าน SMS […]

กรุงไทยผุดเงินกู้ผ่านแอพ “เป๋าตัง” วงเงินสูงสุด5เท่า ผ่อนสบาย หมื่นละ10บาท/วัน

28 ส.ค.2566 ธนาคารกรุงไทย รายงานว่า ธนาคารมีนโยบายรุกตลาดสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับชีวิตยุคใหม่ที่ต้องการความเร็ว สะดวก และไม่ต้องเดินทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2565 ธนาคารให้บริการสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ผ่านแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT โมบายแบงกิ้งที่ให้บริการแบบครบวงจร และสามารถขยายบริการของธนาคารในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างก้าวกระโดด โดยได้รับการตอบรับดีจากกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย โดยปี 2566 ตั้งเป้าสินเชื่อดิจิทัล ประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้น ธนาคารจึงเพิ่มช่องทางการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคย เข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์ผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน ด้วยการออกแบบขั้นตอนในแอพฯให้ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล และช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการเงิน ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) สำหรับจุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ คือ กู้ง่าย ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้ได้ […]

กรุงไทยเตรียมเก็บค่าถอนเงินไม่ใช้บัตร ครั้งละ10บาท เริ่ม1พ.ค.นี้

1 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) ประกาศว่า “ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) ครั้งละ 10 บาท 1 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566” นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ของธนาคารได้ประชาสัมพันธ์อีกว่า เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล ลดการใช้เงินสด ธนาคารขอยกเว้น! ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) 1 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 โดยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) ครั้งละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป […]

เป๋าตังล่ม เหตุคนแห่กดยืนยันสิทธิคนละครึ่ง “กรุงไทย” ขอเวลาแก้ 1 ชม.

วันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า แอพพลิเคชั่นเป๋าตังไม่สามารถเข้ายืนยันสิทธิได้ นอกจากนี้ เมื่อเข้าแอพพลิเคชั่นได้ กลับไม่มีเมนูให้กดรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ทั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบดังกล่าว และติดแฮชแท็ก #คนละครึ่งเฟส5 จนขึ้นเทรนด์บนทวิตเตอร์ อาทิ ไม่สามารถกดเข้าไปยืนยันรับสิทธิได้, แอปหมุนเป็นวงกลม, ล่มเรียบร้อย, นกที่ตื่นเช้า คือนกที่ตื่นมาล่มแบบนี้ ซึ่งถัดมา ธนาคารกรุงไทย โพสต์ข้อความแจ้งว่า เนื่องจากมีผู้เข้ามายืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 เป็นจำนวนมาก จึงทำให้แอปฯ เป๋าตัง เข้าใช้งานไม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข โดยคาดว่าจะกลับเข้าใช้งานแอปฯได้ภายใน 1 ชั่วโมง ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะที่ เมื่อเวลา 08.07 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำนวนสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 คงเหลือที่ 146,863 สิทธิ   ข่าวจาก […]

SCB ,กสิกรไทย,กรุงไทย,ออมสิน,กรุงเทพ เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เวลาไหนบ้าง เช็กเลย

เช็คด่วน!5แบงค์ใหญ่ SCB ,กสิกรไทย,กรุงไทย,ออมสิน,กรุงเทพ เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวระหว่างวันที่ 8 -9-10 เมษายนนี้ ตรวจสอบเลยธุรกรรมไหนไม่สามารถทำได้ วันที่ 5 เมษายน 2565 “ฐานเศรษฐกิจ”ตรวจสอบพบว่าธนาคารหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารออมสิน เตรียมปิดปรับปรุงพัฒนาระบบชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกรรมบางอย่างไม่สามารถทำได้ โดยจะมีบริการไหนบ้าง และปิดบริการวันที่เท่าไร เวลาไหน สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่ ไทยพาณิชย์ ปิดปรับปรุงแอปฯแม่มณี ธนาคารไทยพาณิชย์  เตรียมปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันแม่มณี ในวันที่ 8 และวันที่ 9 เมษายน 65  ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถรับชาระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาในการปิดระบบดังต่อไปนี้ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 23:00 – 24:00 น. วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 00:00 – 06:00 น. ธนาคารกรุงเทพ […]

กรุงไทย คิดค่าธรรมเนียมโอนต่างธนาคารผ่านเว็บไซต์ รายการละ 5บาท

ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินต่างธนาคารผ่านเว็บไซต์ KTB netbank ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง รายการละ 5 บาท ทั้งนี้ ลูกค้า KTB netbank สามารถสมัครและใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาโมบายแบงกิ้งและแอปพลิเคชันทางการเงิน Krungthai NEXT ที่ทำให้ใช้ชีวิตเก่งขึ้น ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจรภายในแอปเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่มผ่านสมาร์ทโฟน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่สังคมไร้เงินสด โดยสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าสามารถเปิดใช้งานด้วย Face Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชนเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตน หมดกังวลเรื่องการลืม Username และ Password เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลเพื่อรับรหัส OTP ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขา ด้วยจุดแข็งการให้บริการทั้งโอน เติม จ่าย รวมถึงการขอสินเชื่อ แจ้งเตือนรายการและตั้งรายการล่วงหน้าได้สูงสุด 24 เดือน […]

1 2 3
error: