สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา จํานวน 3 ตําแหน่ง รวม 4 อัตรา ดังนี้ 1. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Graphic Design / Art / หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านความยั่งยืน จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา Advertisement 3. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จํานวน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา อื่น ๆ […]