(สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-15มิ.ย.60

Advertisement   Advertisement สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-15 มิ.ย.60 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้   Advertisement

(345อัตรา)สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบรับราชการ20เม.ย.-15พ.ค.60

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 345 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com ภายในวันที่ 20 เม.ย.-15 พ.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 25 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 153 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมียะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยว่า 2 ปี จากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมียะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยว่า 3 ปี จากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาธารณสุขหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท – ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2. นายช่างเทคนิค(โยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโยธาหรือก่อสร้าง 3. นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างไฟฟ้าหรือทางช่างไฟฟ้ากำลัง 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 5. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-6ธ.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com ภายในวันที่ 14 พ.ย.-6 ธ.ค.59 1. นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ป.โท หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ป.โท เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 27 มี.ค.-21 เม.ย.60 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ […]

(ป.โท ทุกสาขา) กรมควบคุมโรค รับสมัครนักวิชาการโครงการ บัดนี้-6ก.ย.59 เงินเดือน20,000

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ วุฒิ ป.โททุกสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท เปิดรับสมัคร 24 ส.ค.-6 ก.ย.59 ณ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาคาร 3 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   [ads] [ads=center]  

(รับเยอะ 1,041 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท), และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 314 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 326 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางสาธารณสุขศาสตร์, ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท) 54 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) 347 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ทางเวชกิจฉุกเฉิน […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานหลายพื้นที่ มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 59 อัตรา

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการ หลายพื้นที่ จำนวน 59 อัตรา (มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) ตำแหน่ง อัตรา และสังกัดที่เปิดสอบ หน่วยงานที่เปิดสอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ชื่อตำแหน่ง : นิติกร, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา (1 อัตรา) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน หน่วยงานที่เปิดสอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค, นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : […]

1 12 13