สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 7-16มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว 18 อัตรา (บรรจุหลายจังหวัด อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา บรรจุสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ ป.ตรีสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา บรรจุสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ ป.ตรีสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com ภายในวันที่ 7-16มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา27ก.พ.-20มี.ค.66

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา และสอบผ่าน ก.พ. สมัครทางเว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com หรือ https://www.mots.go.th ภายในวันที่ 27ก.พ.-20มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 15ก.พ.66-2มี.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 6 อัตรา 1. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชานิติศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 2. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ […]

สำนักงานการท่องเที่ยวฯ ชลบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. บัดนี้-8ธ.ค.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา ทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่/นอกเวลาทำเป็นครั้งคราวได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-8ธ.ค.65 ดาวน์โหลดใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการท่องเที่ยฯแม่ฮ่องสอน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-26ก.ย.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางการบัญชีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง รับสมัคร บัดนี้-26ก.ย.65 ส่งเอกสารได้ด้วย ตนเอง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป

  กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท อายุ 22 – 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ป.โททุกสาขาวิชา มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. วันที่เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถานที่ปฏิบัติงาน กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร *** ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกและส่งใบสมัครทาง e-mail : […]

ชงครม.อนมุติ “รัฐทัวร์ทั่วไทย” ขรก.หยุดเที่ยว 2 วันไม่คิดวันลา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมชงครม. ไฟเขียว “รัฐทัวร์ทั่วไทย” กระตุ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เดินทางท่องเที่ยวได้ 2 วัน โดยไม่คิดเป็นวันลา ไปดูรายละเอียดกันว่าโครงการใหม่นี้เป็นยังไง เริ่มเมื่อไหร่ และใครจะได้สิทธิไปเที่ยวบ้าง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบการดำเนินโครงการ “รัฐทัวร์ทั่วไทย” ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ สามารถเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดาโดยไม่ถือเป็นวันลาได้สูงสุด 2 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และการกระตุ้นการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น “ให้ทำงานนอกสถานที่หยุดติดต่อกัน 2 วันก็ได้ หรือแยกเป็นวันก็ได้ จะวันศุกร์ หรือวันจันทร์ เพื่อให้มีวันหยุดยาว 3 วันก็ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเดินทางไปในเมืองรองเท่านั้น แต่สามารถเดินทางไปเมืองท่องเที่ยวไหนก็ได้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเป็นหน่วยงานนำร่องเรื่องนี้” นายพิพัฒน์ ระบุ ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการ “รัฐทัวร์ทั่วไทย” […]

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส. บัดนี้–20มิ.ย.65

  สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ปวส. **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.job.thai.com/prakad/mots202205_2 – เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.job.thai.com/prakad/mots202205_3 – เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.job.thai.com/prakad/mots202205_4 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้–20มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บัดนี้-19พ.ค.65

  กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี ณ วันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยมีชั่วโมงการ ทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : (Tourist Assistance Center : TAC) ท่าอากาศยาน ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาวุฒิการศึกษา […]

1 2 3