กรมโยธาธิการฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน18,000 บัดนี้-15มี.ค.62

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น M ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7-15 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา รับสมัครสถาปนิก(ป.ตรี)และพนักงานโยธา(ปวส.)28ม.ค.-5ก.พ.62

    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานสถาปนิก 1 อัตรา ได้รับ ป.ตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 2. พนักงานโยธา 1 อัตรา ได้รับ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 28 ม.ค.-5 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครนิติกรและพนักงานจัดการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-18ม.ค.62

    สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท (ไม่มีสวัสดิการ) ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต 2. พนักงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่มีสวัสดิการ) ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 3 อาคาร 20 ชั้น ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2299-4366-67 บัดนี้-18 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 18-27ธ.ค.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานวางผังเมือง 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผัง-ชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2. พนักงานวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 3. พนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด  4. พนักงานเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 […]

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งสถาปนิก 6-13ธ.ค.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชามิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 6-13 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 4 10