กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56)

Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56) Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ สังกัดส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน Advertisement สมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 ส.ค 56 ณ ที่ปิดประกาศรับสมัคร และทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง (19 – 31 ก.ค.56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดจังหวัดมหาสารคาม (19 – 31 ก.ค.56)     กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน :     19680 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท [highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางผังเมืองหรือทางสถาปัตยกรรม[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษาข้อคิดข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (11 – 17 ก.ค. 2556)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง (11 – 17 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท [highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา[/highlight] ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมา สนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ วิธีการเลือกสรร : […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดจังหวัดนครปฐม 1 ก.ค. -10 ก.ค.56

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม 1 ก.ค. -10 ก.ค.56   กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสมัครงานราชการ สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม  2556 ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน :     17290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรโยธา สมัครด้วยตนเอง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ทรศัพท์ 0-3434-0050 ตั้งแต่วันที่ […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2556     กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง อัตราเงินเดือน : 12240 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดำเนินการสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ที่ดินและอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาด ที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน แปลงที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมือง วิธีการเลือกสรร : – […]

1 9 10