กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.โท สมัครออนไลน์26ต.ค.-9พ.ย.61

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครงาน" ภายในวันที่ 26 ต.ค.-9 พ.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.โท สมัครออนไลน์19ต.ค.-9พ.ย.61

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com ภายในวันที่ 19 ต.ค.-9 พ.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

(งานคนพิการ สมัครออนไลน์)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 8-16ก.พ.61

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ (1) ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เท่านั้น  (2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา  (3) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com ภายในวันที่ 8-16 ก.พ.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 8-16ก.พ.61

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://job.dtn.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" 8-16 ก.พ.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8ธ.ค.60-4ม.ค.61

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา […]

(สมัครออนไลน์)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท 28ส.ค.-15ก.ย.60

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 6 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท  – มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dtn.job.thai.com ภายในวันที่ 28 ส.ค.-15 ก.ย.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2