กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

Advertisement   กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ 16/2564 การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 1. พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์  1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 3. มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตาม เหตุการณ์ข่าวสารระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ และเว็บไซต์ 4. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูลข่าวสาร แปลและเขียนบทความ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 5. สามารถพิมพ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้คล่อง และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel […]