กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ อนุปริญญา/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์28พ.ย.-20ธ.ค.61

    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) 3 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://deqp.thajobjob.com ภายในวันที่ 28 พ.ย.-20ธ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 5-15มี.ค.61

    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 3. นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 5. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) 1 อัตรา  เงินเดือน 21,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-15 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 2