กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานการภาษี มีทักษะภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ, จีน, รัสเซีย)

Advertisement Advertisement   กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานการภาษี ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว 35 อัตรา หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย อัตราค่าตอบแทน ที่จะได้รับ – อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ตามคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง – เงินประกันสังคมที่หน่วยงานต้องออกให้ในอัตราร้อยละ 5 (ของค่าตอบแทนรายเดือน) ต่อเดือนต่อคน – ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานเป็นผลัด กรณีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ที่มีสำนักงานให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด (การทำงานแบ่งเป็นวันละ 2 ผลัด คือ ผลัดกลางวันเริ่มทำงานระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. และผลัดกลางคืน เริ่มทำงานระหว่างเวลา […]

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุ753อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ผ่าน ก.พ.

  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 753 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักวิชาการภาษี 40 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานสรรพากร 540 อัตรา – วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิซาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรม และบริการ สาขาวิชาการจัตการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิซาการจัดการ สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ – อนุปริญญาหลักสูตร 3 […]

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ300อัตรา บัดนี้-5ส.ค.65

  กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 300 อัตรา – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) – เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ กรณีผู้สมัครสอบที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครสอบครั้งนี้ รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com 11ก.ค.-5ส.ค.65 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

รีบเลย! วันนี้ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 วันสุดท้าย ช้าเจอปรับอาญา พร้อมดอกเบี้ย

กรมสรรพากร เตือน 8 เม.ย.65 ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ออนไลน์ปี 2564 วันสุดท้าย หากยื่นไม่ทันเจอปรับอาญา พร้อมดอกเบี้ย 1.5% เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ กรมสรรพากร เปิดให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Filing เว็บไซต์ rd.go.th) โดยขยายเวลาการยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง 8 เม.ย.65 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้ว จะต้องเสียค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 สำหรับวิธีการยื่นภาษี 2564 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-Filing มีรายละเอียด ดังนี้ เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th เลือก ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 64 “ยื่นออนไลน์” เข้าสู่หน้าจอกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING เลือก “ยื่นแบบฯ […]

เช็กด่วน! “ยื่นภาษี” ไม่ทัน-พ้นกำหนดไปแล้ว ต้องทำอย่างไร?

ข้อมูลจากกรมสรรพากร “ยื่นภาษี ปี 2564 ” ไม่ทัน-พ้นกำหนดไปแล้ว ต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่ วันนี้ (31 มี.ค.65) โค้งสุดท้ายสำหรับการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 โดยสามารถยื่นภาษีแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 และสามารถยื่นภาษีทางออนไลน์ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งการยื่นภาษีนั้น สามารถทำที่สำนักงานสรรพากรหรือยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ ทั้งนี้ หากยื่นภาษีไม่ทันวันที่ 31 มีนาคม ควรทำอย่างไร ข้อมูลจากกรมสรรพากร ระบุไว้ว่า เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา 1.บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีหรือยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้ 2.ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 /91 ผ่านอินเทอร์เน็ต […]

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 111 อัตรา

  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) วุฒิระดับปริญญาตรี 1. ตําแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี  12 อัตรา 2. ตําแหน่ง พนักงานการภาษี  25 อัตรา 3. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 9 อัตรา 4. ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1. ตําแหน่ง พนักงานธุรการ 52 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.rd.go.th/62896.html  ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. […]

สรรพากร แจงร่อนหนังสือจี้แม่ค้ายื่นแบบรายได้ หวังดีไม่อยากให้โดนปรับ

สรรพากร แจงกรณีร่อนหนังสือจี้แม่ค้ายื่นแบบรายได้ หวังดีไม่อยากให้โดนปรับ ยันการยื่นแบบและชำระภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 30 มิ.ย. 2564 – นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้มอบหมายให้ทูตภาษี (Tax Ambassador) ที่ประจำอยู่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนเพื่อให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีทุกประเภทให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของผู้เสียภาษีในระยะยาว การที่กรมสรรพากรได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้เสียภาษี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ทราบว่า มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีรายได้ต่อปีถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมาย จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม เพราะตามหลักแล้วผู้ที่มีรายได้จากการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์หรือขายสินค้าทั่วไป เมื่อมีรายได้ต่อปีเกิน 60,000 บาทขึ้นไป ทุกคนก็จะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบฯ และในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ นอกจากนี้ กรมสรรพากรไม่ได้มีเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีจากผู้ค้าขายเฉพาะรายใดรายหนึ่ง หรือจากโครงการใดโครงการหนึ่ง และไม่ได้มุ่งเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรัฐแต่อย่างใด และขอยืนยันว่ากรมสรรพากรได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ต้องการให้เกิดกรณีที่ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม เนื่องมาจากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา เพราะจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ และเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีทุกคน เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ทุกราย โฆษกกรมสรรพากร กล่าวทิ้งท้ายว่า การยื่นแบบและชำระภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ซึ่งผู้ประกอบการและผู้ค้าออนไลน์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอย่างง่าย ได้ที่ www.taxliteracy.academy นอกจากนี้ กรมสรรพากรจัดให้มีทูตภาษี […]

กรมสรรพากร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี90อัตรา

  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4 จำนวน 90 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12-16 ก.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากร แจงแล้ว ปมดราม่าแม่ค้าเข้า”คนละครึ่ง” ถูกเก็บภาษีย้อนหลังเกือบแสน

กรมสรรพากร ชี้แจงปมดราม่าเดือด แม่ค้าโวยถูกเก็บภาษีย้อนหลัง ชี้เป็นการเก็บภาษีปกติ มีรายได้มากจึงถูกเรียกเก็บมาก ยันไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษีของผู้ที่ค้าขายผ่านโครงการรัฐบาล     จากกรณีที่แม่ค้ารายหนึ่งได้ออกมาเผยเรื่องราวของตัวเองว่า ได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรส่งมาที่บ้าน เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ภายหลังจากเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เราชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน ซึ่งโดนภาษีย้อนหลังปี 2563 รวมทั้งหมด 92,257 บาท จนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก   วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่องเด่นออนไลน์ รายงานว่า นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า การจ่ายภาษีเงินได้ของรายได้ปี 2563 ไม่ใช่เป็นการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แต่เป็นการจ่ายภาษีตามปกติ เนื่องจากรายได้ของปี 2563 จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 แต่ทางรัฐบาลได้เลื่อนการยื่นผ่านระบบออนไลน์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอยืนยันว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเก็บภาษีย้อนหลัง นางสมหมาย กล่าวต่อว่า การเรียกเก็บภาษีของแม่ค้ากรณีดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายการยื่นภาษี เพราะตามหลักแล้วผู้ที่มีรายได้จากการค้าขายเกิด 60,000 ขึ้นไปต่อปี ทุกคนก็จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้กับทางสรรพากร ส่วนจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภาษี 92,257 บาทนั้น เนื่องจากมีรายได้มาก ขอยืนยันอีกว่า […]

สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี2 รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. 17-28พ.ค.64

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (ไม่ผ่าน ก.พ.)  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เลขที่ 20/72 หมู่ที่ 10 ซอยจารุศร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 12