กรมสรรพสามิต รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. เงินเดือน11,400 รับสมัคร17-21ต.ค.59

Advertisement Advertisement กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1  Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ ปวท. หรือ ปวส. ในทางเดียวกัน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 17-21 ต.ค.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครทางไปรษณีย์ได้) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครงานวุฒิ ปวส.12-23ก.ย.59

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.เกี่ยวกับการผลิต ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร 12-23 ก.ย.59 ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. โทร.0-3854-1004-5 ต่อ 1008-9  หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)ถึง แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 23 […]

(12อัตรา) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานวุฒิ ป.ตรี/ปวส. รับสมัคร15-29ก.ค.59

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ ปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวนทั้งหมด 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 15-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร 1 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร 2 

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานประจำสำนักงาน อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท ประเภท :    บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    7 อัตรา ระดับการศึกษา :    – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    1.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ  2.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี […]

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19 – 25 ก.พ.57)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรืออนุปริญญาหลักสูตร […]

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13 – 21 ม.ค.57)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ม.ค.57 1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารงานสารบัญอิเลคทรอนิกส์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานร่างโต้ตอบหนังสือบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก เตรียมวาระการประชุมและรายงานการประชุมในโอกาสต่างๆ การตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการและจัดประมวลและวิเคราะห์งานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาสั่งการ เร่งรัด ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนหรือโครงการต่าง […]

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (6-10 ม.ค.57)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-10 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตรที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ (2) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ของหน่วยงาน การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำงบประมาณรายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน […]

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา (11 – 19 ธ.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 ธ.ค.56 ตำแหน่งและพื้นที่ที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน :     18,000 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :      1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สังกัด 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี 1 อัตรา 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 1 อัตรา 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภาษี อัตราเงินเดือน :     18,000 […]

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดภูมิภาค (8-16 ก.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 , กำแพงเพชร , ระนอง (8-16 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต พนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 , กำแพงเพชร , ระนอง อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ประเภท : บริการ [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 […]

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (8-16 ก.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ,สมุทรสงคราม (8-16 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต พนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ,สมุทรสงคราม อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ประเภท : บริการ [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ […]

1 14 15