สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต ป.ตรี 3-7ต.ค.65

Advertisement Advertisement กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี เลขที่ 78 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ ตำบล ปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 5211 ต่อ 738002 ภายใน 3-7ต.ค.65 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ปฏิบัติงานกทม.-สิงห์บุรี

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 90 อาคารโกลมาร์เก็ต ชั้น 2 เลขที่ 8 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ – ปวท. ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ปวส. ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด […]

องค์การสุรา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ค.65

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7, หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7, ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สมัครทางออนไลน์ https://www.liquor.or.th/ บัดนี้-15ก.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด – วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 5 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน 39อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท 13-17มิ.ย.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 39 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์, นักจัดการงานทั่วไป, นิติกร, นักตรวจสอบภาษี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสรรพสามิต, นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา, งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานสรรพสามิต, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานแสตมป์ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 13-17มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพสามิตกระบี่ รับสมัครเจ้าพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 30พ.ค.-6มิ.ย.65

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ – อัตราว่าง 1 อัตรา – อัตราค่าจ้าง 9,400.- บาท – อัตราค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน […]

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานผลิต วุฒิ ม.3/ปวส.บัดนี้-26เม.ย.65

  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2565 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไฟ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การผลิต 2 และตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การผลิต 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้สมัครเพศชาย 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการผลิต 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครจนท.วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา บรรจุหลายจังหวัด

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1.) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่ 418 ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา นักตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 (นนทบุรี) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ ปวท.ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครเจ้าพนักงาน ปวช./ปวท./ปวส.

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 3. […]

1 2 16