กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งถึง ในหลวง ร.9 “เรื่องเดียวทรงสั่งเสีย ที่จะไม่ทำให้ทรงผิดหวัง”

เมื่อเวลา 13.53 น. วันที่ 30 ตุลาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ซึ่งมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯรับเสด็จ จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์     การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ความตอนหนึ่งว่า   มูลนิธิชัยพัฒนาก่อตั้งจากพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอยากให้การดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรของพระองค์คล่องตัวขึ้น ดำเนินงานในลักษณะของเอกชน ที่มีรายได้จากการสมัครใจบริจาค การลงทุนต่างๆ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ ขณะที่การทำงานก็ช่วยเหลือและพัฒนาราษฎรได้พอสมควร หากเป็นงานที่มากหน่อยก็ให้เป็นหน้าที่สำนักงาน กปร. และภาคราชการทำ โดยมีมูลนิธิคอยให้คำแนะนำ รวมถึงการให้คำแนะนำภาคเอกชนที่ทำโครงการพัฒนาต่างๆ     ทั้งนี้ งานมูลนิธิส่วนใหญ่คือ การพัฒนาด้านการเกษตร เราทำเรื่องดิน น้ำ ทำอย่างไรจะอนุรักษ์ไม่ให้ถูกทำลาย […]

1 2