กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000-20,000

Advertisement Advertisement   กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 19 /2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น รวมทั้งนอกสถานที่ได้ 5. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม Advertisement วิธีการรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ […]

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครนักวิจัยเขตแดน ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18ก.พ.65

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 4 /2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน  1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 2. สามารถค้นคว้าและรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ 3. สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทน ยืดหยุ่น ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและบุคลิกภาพดี 5. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือในประเด็นที่กรมสนธิสัญญาและ กฎหมายกำหนดให้ได้อย่างรวดเร็ว 2 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ยืดหยุ่น ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและบุคลิกภาพดี 3. […]

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครตำแหน่งนักวิจัยสนับสนุนโครงการฯ

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยสนับสนุนโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 31 /2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยสนับสนุนโครงการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ตำแหน่ง นักวิจัยสนับสนุนโครงการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในให้ สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.1 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 1.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า ประมวล ประเมิน และรวบรวมข้อมูล 1.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 1.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี 1.5 มีความรู้ทางกฎหมายทะเลเป็นอย่างดี 1.6 […]

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป บัดนี้-19พ.ย.64

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 26 /2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน ส่งเรียงความในหัวข้อ “อธิบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” (กรุณาพิมพ์เรียงความความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยภาษาไทย font ขนาด 16) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสาร ตามข้อ 3 โดยสามารถส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ ดังนี้ […]

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครนักวิจัยเขตแดน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ค.64

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, หรือสาขาอื่นทางด้านสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกสถานที่ได้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสาร ตามข้อ 3 สมัครบัดนี้-25พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))