กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ50อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 7 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมศิลปากร รับสมัคนักทรัพยากรบุคคล(ป.ตรี)-ธุรการ(ปวส.) 1-15ส.ค.65

  กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ได้ที่ กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 81/1 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2164 2501 – […]

กรมศิลปากร รับสมัครนักวิเทศ(ป.ตรี)-ธุรการ(ปวช.)บัดนี้-24เม.ย.65

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ 24 เมษายน 2565 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) 1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ – มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ – มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2565 ในวัน เวลา ราชการ 08.30 […]

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรี/ปวช. บัดนี้-31มี.ค.65

  กรมศิลปากร รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) ป.ตรี/ปวช. บัดนี้-31มี.ค.65 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สามารถสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี

  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. […]

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 18อัตรา 7-20ม.ค.65

  กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาศิลปหัตถกรรม นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร […]

กรมศิลปากร รับสมัครบรรจุ ปวช./ปวส./ป.ตรี/อนุปริญญา24อัตรา 15-26ธ.ค.64

  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวมือย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมศิลปากร รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้-30 พ.ย.64

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ด้วยกรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง (กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์) จะดำเนิน การคัดเลือก เพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิ อย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ ภาคเช้า 08.30 – 11.30 […]

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี

  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 และหรือตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่กลุ่มตรวจสอบภายในเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Exel ได้ เป็นอย่างดี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร 81/1 อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น […]

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายนี้) 2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ส่งถึงกรมศิลปากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 โดยจะยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นสมัครคัดเลือก (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว) โทร. 0 2623 6452 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 5