กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี

Advertisement   กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ […]

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 18อัตรา 7-20ม.ค.65

  กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาศิลปหัตถกรรม นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) วุฒิ ปวส.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร […]

กรมศิลปากร รับสมัครบรรจุ ปวช./ปวส./ป.ตรี/อนุปริญญา24อัตรา 15-26ธ.ค.64

  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวมือย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมศิลปากร รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้-30 พ.ย.64

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ด้วยกรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง (กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์) จะดำเนิน การคัดเลือก เพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิ อย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ ภาคเช้า 08.30 – 11.30 […]

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี

  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 และหรือตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่กลุ่มตรวจสอบภายในเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Exel ได้ เป็นอย่างดี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร 81/1 อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น […]

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายนี้) 2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ส่งถึงกรมศิลปากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 โดยจะยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นสมัครคัดเลือก (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว) โทร. 0 2623 6452 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 18 ต.ค.-3พ.ย.64

  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินกองทุนโบราณคดี) 1 กลุ่มเทคนิค ศิลปกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ – ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร – ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ อัตราจ้างเดือนละ 8,690 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ […]

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14-25 ตุลาคม 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝากปั้นหล่ออนุสาวรีย์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บริหารธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ21อัตรา ปวส./ป.ตรี1-29ก.ย.64

  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 8 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับ ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของ ก.พ. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 8 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของ ก.พ. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป […]

1 2 5