กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครกราฟิก-งานข่าว ป.ตรี บัดนี้-12ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ด้านกราฟิกดีไซน์และตัดต่อวิดีโอ) 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในสายวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ด้านงานข่าว) 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในสายวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พระราม 6 กทม. เงินเดือน 15,000 บาท สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-12ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทย์-ตำแหน่งอื่นๆ ป.ตรี 10-18ต.ค.65

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dss.jobthaigov.com ภายใน 10-18ต.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ป.ตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเน้นเคมีวิเคราะห์/เทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัคร พร้อมประวัติมาที่ e-mail : [email protected] เอกสารประกอบการสมัครงาน – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาใบปริญญาบัตร – สำเนาใบ Transcript – ประวัติการทำงาน (Resume) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02-201-7195

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี บัดนี้-7ก.ย.65

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ ความสามารถที่ต้องการ 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วท.บ.) 2. อายุ ไม่เกิน35 ปี 3. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 5. สามารถการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี 6. สามารถออกปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่ตั้งสำนักงานหรือพื้นที่ต่างจังหวัด 7. มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ***มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ ลักษณะงานที่ต้องทำ – ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านกายภาพและเคมี – ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. ระยะเวลาการทำงาน 1 ต.ค. […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ16อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.ตรี

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี 2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ป.ตรี 20-26มิ.ย.65

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://www.dss.go.th/index.php/job/sub-government 20-26มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-30เม.ย.65

  กลุ่มวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 อัตรา วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บันฑิต-เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีพื้นฐานทางวิชาเคมี ลักษณะงาน : ทดสอบความปลอดภัยด้านเคมีของวัสดุสัมผัสอาหารในห้องปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท ไม่มีสวัสดิการอื่น ต่อสัญญารายปี สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติ (Resume) ที่มีรูปถ่าย transcript ได้ทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-2017275 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4เม.ย.65

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ (กลุ่มประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง เพศ : ไม่ระบุ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี ระดับกำรศึกษำ : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง * มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติที่ต้องการ 1. จัดทำรายงานประจำปี/วารสาร วศ. และเอกสารเผยแพร่อย่างอื่น 2. จัดทาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ควำมรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 3. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อคลิปวีดิโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ 4. เตรียมการประชุม แถลงข่าว ต้อนรับผู้เยี่ยมชมภารกิจของหน่วยงาน ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างระยะเวลา 6 […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี ต่อสัญญารายปี บัดนี้-1เม.ย.65

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 อัตรา วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บันฑิต-เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีพื้นฐานทางวิชาเคมี ลักษณะงาน : ทดสอบความปลอดภัยด้านเคมีของวัสดุสัมผัสอาหารในห้องปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท ไม่มีสวัสดิการอื่น ต่อสัญญารายปี สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติ (Resume) ที่มีรูปถ่าย transcript ได้ทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-2017275

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา

    กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2) เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า 2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2) เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. […]

1 2 7