กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ป.ตรี 20-26มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ Advertisement สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://www.dss.go.th/index.php/job/sub-government 20-26มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-30เม.ย.65

  กลุ่มวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 อัตรา วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บันฑิต-เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีพื้นฐานทางวิชาเคมี ลักษณะงาน : ทดสอบความปลอดภัยด้านเคมีของวัสดุสัมผัสอาหารในห้องปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท ไม่มีสวัสดิการอื่น ต่อสัญญารายปี สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติ (Resume) ที่มีรูปถ่าย transcript ได้ทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-2017275 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4เม.ย.65

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ (กลุ่มประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง เพศ : ไม่ระบุ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี ระดับกำรศึกษำ : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา: นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง * มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติที่ต้องการ 1. จัดทำรายงานประจำปี/วารสาร วศ. และเอกสารเผยแพร่อย่างอื่น 2. จัดทาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ควำมรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 3. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อคลิปวีดิโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ 4. เตรียมการประชุม แถลงข่าว ต้อนรับผู้เยี่ยมชมภารกิจของหน่วยงาน ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างระยะเวลา 6 […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี ต่อสัญญารายปี บัดนี้-1เม.ย.65

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 อัตรา วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บันฑิต-เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีพื้นฐานทางวิชาเคมี ลักษณะงาน : ทดสอบความปลอดภัยด้านเคมีของวัสดุสัมผัสอาหารในห้องปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท ไม่มีสวัสดิการอื่น ต่อสัญญารายปี สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติ (Resume) ที่มีรูปถ่าย transcript ได้ทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-2017275

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา

    กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2) เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า 2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2) เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี บัดนี้-28ต.ค.64

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย/หญิง เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา จุลชีววิทยาและชีววิทยา 2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 4.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  ในระดับปานกลาง – ดี 5.สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี 6.มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รายละเอียดลักษณะงาน ศึกษามาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเตรียมตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่กำหนด ช่วยงานด้านการจัดทำมาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ ช่วยจัดทำและค้นคว้าเอกสารวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. สถานที่ทำงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/7 […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-14 ต.ค.64

หน่วยงาน:กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง เพศ ชาย/หญิง เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมี เทคโนโลยีเคมี วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรมเคมี 2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 4.สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี 5.มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รายละเอียดลักษณะงาน -ช่วยเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง -ช่วยงานด้านการจัดทำมาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ยาง -ช่วยงานวิจัยยางและผลิตภัณฑ์ยาง -ช่วยจัดทำและค้นคว้าเอกสารวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. สถานที่ทำงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/7 ถนนพระรามที่6 […]

1 2 6