กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (22 ม.ค. – 4 ก.พ. 57)

Advertisement กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) 1 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 22 ม.ค. – 4 ก.พ. 57 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ Advertisement สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.doa.go.th ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช และ 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. สมัครงานราชการได้ทาง http://job.doa.go.th ตลอด 24 ช.ม. […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. –  19 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และ 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (23 – 27 ก.ย.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางเลขานุการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :      1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (2 – 20 ก.ย.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็น ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเคมี เน้นเคมีวิเคราะห์ เป็นต้น ต้องมี กพ ภาค ก. สมัครงานราชการ ได้ทางออนไลน์ 24 ชม. ทาง http://job.doa.go.th ตั้งแต่วันที่ […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)     กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การออกแบบและคำนวณ พิจารณา ตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ 1. […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่การเกษตร  2.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนกลาง (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56) กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     [highlight]4 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    [highlight] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร ทางช่างกลเกษตร[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ 2. การดำเนินการตาม […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (17 ก.ค – 25 ก.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ด้านพืชสวน (17 ก.ค – 25 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดรับข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     16,400 – 18,040 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง[/highlight] [highlight]ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท[/highlight] รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพืชสวน สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 17 – 21 มิ.ย. 2556 กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยาทางดิน) อัตราเงินเดือน : 20,000 – 22,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]

1 11 12