กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุข้าราชการ วุฒิ ป.โท 30ม.ค-3ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 Advertisement ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านโรคพืช) 2 ตำแหน่ง เงินเดือน :17,500 – 19,250 บาท ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา สมัครทางเว็บไซต์  https://doa.jobthaigov.com  ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.- 3 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับสมัครนักวิชาการเกษตร ป.ตรี 16-20ม.ค.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กวม.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี 2.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 3.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 16-20ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา-นายช่างเครื่องกล

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. หน่วยที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเครื่องกล ทางเทคนิคการผลิต ทางเทคนิคโลหะ ทางเขียนแบบเครื่องกล หรือทางช่างกลการเกษตร หน่วยที่ 2 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางโยธา ทางสำรวจ หรือทางการก่อสร้าง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 7-28ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ม.3-ปวช.

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.7) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง วุฒิ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ 2. พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.7) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สวพ.7) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24-30พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักควบคุมพืชฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. 21-25พ.ย.65

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.) 3 อัตรา ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ปฏิบัติงานที่ 1)สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรุงเทพมหานคร 2) ด่านตรวจพืชบึงกาฬ 3) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 2. เจ้าพนักงานธุรการ (สกว.) 1 อัตรา ปวส. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรุงเทพมหานคร 3. เจ้าหน้าที่การเกษตร (สกว.) 3 อัตรา ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ปฏิบัติงานที่ 1. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรุงเทพมหานคร 2. ด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 3. ด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สกว.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท.-ป.โท

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2 อัตรา บรรจุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือ – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร และสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ […]

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.1-5ส.ค.65

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.) 1 อัตรา ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร 2. นายช่างเครื่องกล (สวส.) 1 อัตรา ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง วุฒิ ปวส. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางโลหะอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร ทางเครื่องจักรกลเกษตร 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.) 1 อัตรา ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ปวส.สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 8-29ส.ค.65

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8-29ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรีทุกสาขา

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา 4-8ก.ค.65

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กปผ.) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จัดจ้างครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรุงเทพมหานคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 12