กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ24อัตรา ปวช.-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ 4. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่าง Advertisement 5. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่างเครื่องกล 6. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) 5 อัตรา […]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์4-25ก.พ.62

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 3. นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4. วิศวกรปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท […]

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี2-23พ.ค.61

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือ กสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2. พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน  4 อัตรา เงินเดือน 11280-13800 บาท -ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างไฟฟ้า หรือ ทางช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ทางช่างยนต์ หรือ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์) 3. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)  7 อัตรา เงินเดือน 11280-13800 บาท – […]

(35อัตราสมัครออนไลน์)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวช/ปวส/ป.ตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 35 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dede.job.thai.com วันที่ 16 ม.ค.-3 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(10อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)กรมพัฒนาพลังงานฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล), นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า), และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์) วุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 11,500-16,500 บาท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 1-22 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้     คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร       

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครข้าราชการ 12 ตำแหน่ง 25 มิ.ย – 15 ก.ค 56

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครข้าราชการ 12 ตำแหน่ง 25 มิ.ย – 15 ก.ค 56   ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 1.1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.1) อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด 1.2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ […]