กรมพลศึกษา รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมพลศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-7ต.ค.65 Advertisement ใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8-29ส.ค.65

  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 4. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม […]

กรมพลศึกษา รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.65

  กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และการติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป) * คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง […]

กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ใน เว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” หรือ https://dpe.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-29 ธันวาคม 2564 กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1. นิติกรปฏิบัติการ  1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2. […]

กรมพลศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 19-29 ต.ค.64

  กรมพลศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 กรมพลศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ กรมพลศึกษาจะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ที่เว็บไซต์ของ กรมพลศึกษา www.doe.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว” โดยผู้สมัครกรอก รายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร” […]

1 2 3