กรมปศุสัตว์ รับสมัครสัตวแพทย์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน23,430 บัดนี้-20พ.ค.65

Advertisement Advertisement Advertisement   กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เงินเดือน 23,430 บาท สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-20พ.ค.65 ไฟล์เอกสารประกาศ/ใบสมัคร : http://dldforeign.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/

ไทยผลิตวัคซีนใช้เอง สกัดพิษลัมปีฯ-บุกตลาดอาเซียน

ไทยเจ๋งผลิตวัคซีนใช้เอง สกัดพิษลัมปีฯ-บุกตลาดอาเซียน เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานพบโคเนื้อแสดงอาการสงสัย โรคลัมปี สกิน เป็นโคที่เกษตรกรรายย่อยที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 ราย จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ จำนวน 5,000 ราย โดยเกษตรกรแต่ละรายพบโคป่วย 1-2 ตัว จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต่อมาผลทางห้องปฏิบัติการตรวจพบเชื้อไวรัส โรคลัมปี สกิน นั่นเป็นการตรวจพบโรคดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย! ย้อนความกันสักเล็กน้อย สำหรับ โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโค กระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัส สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วตัว พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือกตา น้ำตาไหลและมีขี้ตา โดยสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราว […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ

  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (3) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี บัดนี้-17ก.พ.65

  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา  ตำแหน่งและสถานที่ เปิดรับสมัคร สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี (โทร. 0 2501 2438) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้จัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) และสามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับจัดการฐานข้อมูลได้ เช่น PowerBuilder หรือ SQL Command หรือสามารถพัฒนา Website ได้ มีความรู้ความสามารถในบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Windows, UNIX ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จังหวัดราชบุรี (โทร. 0 3238 9379) นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จาก สัตวแพทย์สภา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โทร. 0 7738 0665) นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จาก สัตวแพทย์สภา […]

ปศุสัตว์ เตรียมยื่นครม. ขอ 500 ล้าน จัดการโรคอหิวาต์หมู

ปศุสัตว์ เตรียมเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 500 ล้านบาท เพื่อมาช่วยเหลือจัดการโรคอหิวาต์หมู ในไทย 10 ม.ค. 2565 – นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (เอเอสเอฟ) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ทางกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เพื่อดำเนินการป้องกันไม่ให้เข้ามาประบาดในประเทศไทย เพราะโรคนี้แม้จะเกิดขึ้นมากว่า 100 ปีแล้ว แต่ยังไม่มียารักษา จากกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า พบโรคเอเอสเอฟในไทย ทางกรมได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงสุกรอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะที่ ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และขอนแก่น รวมถึงลงพื้นที่สำรวจในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้บางจังหวัด เพื่อค้นหาโรคเอเอสเอฟ โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างในเลือดสุกร และโรงฆ่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอผลจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ คาดว่าจะใช้เวลาในการรอผลตรวจไม่เกิน […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 51 อัตรา

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 มกราคม 2565 กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาลหรือทางสัตวศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสัตวรักษ์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน […]

กรมปศุสัตว์ รับโอนราชการ 11อัตรา 28 ธ.ค.64 – 17 ม.ค.65

  กรมปศุสัตว์ รับโอนราชการ ตำแหน่งที่รับโอน 1. ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 2 ตำแหน่ง 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 2 ตำแหน่ง 4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 2 ตำแหน่ง 5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 4 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ขอโอนสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความประสงค์ขอโอนตามแบบฟอร์มของกรมปศุสัตว์ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 17 มกราคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564 กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ) ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ 3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือการทำงานแบบ On-site และ Online 4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หรือพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ http://dldforeign.dld.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564. […]

กองงานพระราชดำริฯ กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักวิชาการสัตวบาล

  กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง สัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศาสตร์ มีความรู้ในการทำงานวิจัย มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองงานพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษ https://royal.dld.go.th/webnew หัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน หรือรับใบสมัคร ด้วยตนเองที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการชั้น 1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้-7 ต.ค.64

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3 สมัครด้วยตนเอง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 9