กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 24-30พ.ค.65

Advertisement   Advertisement   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี เพศหญิงหรือชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power point) ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดวินัย ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา วิธีการสมัคร Advertisement ดำเนินการพิมพ์เอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามเอกสารแนบ จัดส่งไฟล์เอกสารใบสมัครงาน พร้อมด้วยหลักฐานการรับสมัครงานมาที่ EMAIL : [email protected] ชื่อเรื่องระบุว่า “ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน” รับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม […]

ประชาสัมพันธ์สุโขทัย รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ตัดต่อภาพ-วิดีโอได้

  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ -มีทักษะการเขียนข่าว เมีทักษะความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว (Video) -สามารถออกแบบภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Adobe illustrator และสามารถตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ได้ – สามารถตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere pro หรือโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ -มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานสื่อ ประเภหวิดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ – สามารถดูแลเว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบันได้ -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 7-18เม.ย.65

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2565 สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 6. หากมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-4มี.ค.65

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2565 สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า – มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, E-mait และอินเตอร์เน็ต คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ 7. […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้-7ก.พ.65

  กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อัตราจ้าง/เดือน 15,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ ผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Infographic ) และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วัน เวลา รับสมัคร และสถานที่รับสมัคร […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา วุฒิ ม.6 – ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 14 – 24 มกราคม 2565 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) (ปริญญาตรี)  1 อัตรา 2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) (ปริญญาตรี) 7 อัตรา 3. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 1 อัตรา 4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) 1 อัตรา 5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี) 1 อัตรา 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา 7. เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 อัตรา […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 อัตรา บัดนี้- 30 พ.ย. 64

  กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2564 กรมประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3 อัตรา 3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญการ​ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 30 พ.ย. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คลิป ในหลวง มีพระกระแสรับสั่ง เตือนสติอยู่ในความจริง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คลิป “ในหลวง” มีพระกระแสรับสั่งเรื่องข่าวลือ เตือนสติด้วยความจริง อยู่ในเหตุผล ประเทศของเรา บ้านของเราจะมีความสุข ปลอดภัย น่าอยู่ สบาย ขึ้นกับคนรุ่นหลังในอนาคต โดยคลิปดังกล่าวมาจาก วันที่ 12 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน ทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา “LOVE CAMP” Leadership – Oneness – Volunteer – Expert หลักสูตรการฝึกปฎิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 โดยคลิปดังกล่าวเป็นกระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ยิ่งกว่าถูก ไม่ถูก คืออะไรมันจริง อะไรมันไม่จริง ถ้าคนแน่จริง […]

กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

  กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม 2564 กองคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 04.30 น. ถึง 16.30 น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ทาง mail ที่ [email protected] สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-2246-8435 หรือ 0-2618-2323 ต่อ 1419 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 6