เช็กเลย! 3เดือนสุดท้าย เงินเดือนขรก.-ลูกจ้าง-บำนาญ ปี64 เข้าวันไหนบ้าง?

Advertisement เหลืออีกแค่ 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2564 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ที่จะได้รับเงินเดือน-เงินบำนาญ โดยก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่าเงินเดือนและค่าจ้างเข้าวันไหนบ้าง โดย 3 เดือนสุดท้ายมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2564 เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 26 ต.ค.64 เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 25 พ.ย.64 เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 27 ธ.ค.64     2. บำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564 เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 21 ต.ค.64 เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 23 พ.ย.64 เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 23 ธ.ค.64 […]

กรมบัญชีกลาง อนุมัติยกเว้นระเบียบ หน่วยงานรัฐจัดซื้อวัคซีน

กรมบัญชีกลาง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งการดำเนินการจองวัคซีนดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อต้องจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปจัดสรรบริการฉีดให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เข้าไม่ถึงการรับวัคซีนหลัก ไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนวัคซีนที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งวัคซีนตามรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปยังสถานพยาบาลที่หน่วยงานของรัฐได้ระบุไว้ตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานของรัฐไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ และการโอนพัสดุที่มีคุณภาพดี ซึ่งยังไม่หมดความจำเป็น จึงเป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 203 ข้อ 204 ข้อ 205 และข้อ 215 วรรคหนึ่ง (3) “คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีเงื่อนไขต้องจัดสรรวัคซีนบางส่วน หรือมีการแบ่งสัดส่วนเพื่อบริจาควัคซีนตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด หรือจากผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันได้ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 203 […]

1 ก.ย.นี้ ผู้ป่วยภาวะตาอักเสบ เบิกจ่ายตรงค่ารักษา-ยา ได้แล้ว ไม่ต้องสำรองจ่าย

กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์ ให้สำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบ สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษา-ยา โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 1 ก.ย.นี้ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบจากโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ระบบ Uveitis) ได้แก่ ยา Adalimumab และ Infliximab โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรง โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้รักษามีแผนการใช้ยา Adalimumab และ Infliximab ให้สถานพยาบาลของทางราชการดำเนินการขออนุมัติการใช้ยา โดยลงทะเบียนแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วย แล้วส่งข้อมูลตามโปรโตคอลที่กำหนดในระบบ Uveitis เมื่อได้รับการอนุมัติ ให้ส่งเบิกค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง “หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงฉบับดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 6850 ในวัน เวลาราชการ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด […]

กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักจัดการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-16 ก.ค.64

  กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาการคลัง วุฒิ ป.ตรี 7-11 มิ.ย.64

  กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการรักษาพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสวัสดิการรักษาพยาบาล อาคาร 3 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด การรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 10