กรมบัญชีกลาง รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-21พ.ย.65

Advertisement Advertisement Advertisement   กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-21พ.ย.65 ได้ที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาการคลัง วุฒิ ป.ตรี 8-17ส.ค.65 ปฏิบัติงานระยอง

  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครด้วยตนเอง 8-17ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาคลัง ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.65

  กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : [email protected] หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน กองระบบการคลังภาครัฐ อาคาร 3 ชั้น […]

สำนักงานคลังเขต8 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครคนพิการ วุฒิ ปวช.เป็น จนท.บันทึกข้อมูล

  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 8 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังเขต 8 www.cgd.go.th/zone8 หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” และส่งใบสมัครถึงสำนักงานคลังเขต 8 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครตามข้อ 3.1 และหลักฐานตามข้อ 3.2 ถึงสำนักงานคลังเขต 8 ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) […]

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย19ก.ค. 65

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 – 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2565) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม 2565) รอบถัดไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ […]

กรมบัญชีกลาง ให้ข้าราชการเบิกค่า “ชุดราตรี” ในหมวดค่าใช้จ่ายต่างประเทศได้

(7 ก.ค.65) น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยตัดตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฝ่ายอัยการ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ในหลายประเด็น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 “เหตุผลในการแก้ไขนั้น เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น” โดยสาระสำคัญที่มีการแก้ไข อาทิ ให้มีการเพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายราตรีสโมสร สำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ เนื่องจาก ระยะหลังมีข้าราชการที่เป็นผู้หญิงไปประจำต่างประเทศมากขึ้น จึงได้เพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับกาลเทศะ แต่ไม่ได้มีการเพิ่มวงเงิน หรือจำนวนชุดที่เบิกจ่ายได้ ขณะที่ กรณีผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมีความจำเป็นต้องเดินทางก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ให้ขออนุมัติระยะเวลาจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง สำหรับกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง สูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 25% ขณะเดียวกัน ยังแก้ไขหลักการเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ ประเด็นเกี่ยวกับการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้วย ข่าวจาก : sanook

วันนี้ รัฐแจกเงินเข้าบัตรคนจน ทบยอดย้อนหลัง5เดือน ใครได้บ้าง เช็กเลย

กรมบัญชีกลาง เผยเตรียมโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ งวดแรกทบย้อนหลัง 5 เดือน สูงสุด 500 บาท เงินเข้า 23 เม.ย. นี้ ใครมีโอกาสได้บ้าง ต้องดู เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department รายงานว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินงวดแรกวันที่ 23 เมษายน นี้ ใครบ้างมีสิทธิ์ได้เงิน และได้คนละเท่าไร ? – ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน – ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 […]

กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาการคลัง วุฒิ ป.โท บัดนี้-2พ.ค.65

  กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สมัครทางอีเมล์ [email protected]/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-2พ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาการคลัง วุฒิ ป.โท บัดนี้-8เม.ย.65

  กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดการซื้อจัดจ้างภาครัฐ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -8 เม.ย.65 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เปิดเกณฑ์ ขรก. เบิกรักษาโควิด หลังปรับลดให้สอดคล้องต้นทุน

กรมบัญชีกลาง ปรับหลักเกณฑ์ และลดอัตราค่ารักษาพยาบาลโควิด 19 ของข้าราชการและครอบครัว ทั้งผู้ป่วยในและนอก ให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับบริการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากปัจจุบันมีการบริหารจัดการของทรัพยากรที่และความพร้อมในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่างๆปรับลดลง ซึ่งยังเป็นการช่วยลดงบประมาณร่ายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงรายละเอียด ดังนี้ ประเภทผู้ป่วยนอก 1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 1.1 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี Real Time PCR โดยการทำป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ ประเภท 2 ยีน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 900 บาท จากเดิม 1,300 บาท 1.2 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี Real Time PCR โดยการทำป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ ประเภท 3 ยีนขึ้นไป ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน […]

1 2 12