(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)กรมที่ดิน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 37อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) พนักงานการพิมพ์ 1 อัตรา ปวช./ปวส.ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์ (2) พนักงานเขียนแผนที่ 10 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (4) พนักงานบันทึกข้อมูล 17 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา – ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและทักษะงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลตามข้อ 1 (1) ข้อใดข้อหนึ่งหลายข้อรวมกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และ – ได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ Advertisement […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ20อัตรา วุฒิ ปวส.

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 12 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 3 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ200อัตรา 12-30ก.ย.65

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน (1) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 67 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง (2) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 133 อัตรา (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง **ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 30 กันยายน 2565) กรณีผู้สมัครสอบที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครสอบครั้งนี้ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 12-30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่40อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 22-26ส.ค.65

    กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (นักวิชาการที่ดินระดับปฏิบัติการ) 20 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ 2. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ (นายช่างรังวัดระดับปฏิบัติงาน) 20 อัตรา – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันที่ 26สิงหาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15,30 น.) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 2 […]

สำนักงานที่ดินลำพูน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ปวส. 20-24มิ.ย.65

  จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานที่ดินลำพูน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 20-24มิ.ย.65 ภายในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมที่ดิน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30เม.ย.65

  กรมที่ดิน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2565 รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน11,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (ชั้น 3) คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศหญิง/ชาย 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 3. สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel พื้นฐานได้ หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น ขรก.178อัตรา

  กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 178 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 50 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งที่ 4 วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งที่ 5 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ […]

กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

  กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 กรมที่ดิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ (สังกัดกองฝึกอบรม กรมที่ดิน) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 2. การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังฝ่ายสรรหา และประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ […]

1 2 3