กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   ด่วน ! กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ) Advertisement คุณสมบัติและลักษณะงาน – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกภาพดี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ – มีทักษะการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี – สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ – สามารถทำงานนอกเวลาได้ – ติดตามข่าวสารของกรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สวัสดิการ – ประกันสังคม – ค่าล่วงเวลา – เบี้ยเลี้ยง สามารถส่งประวัติมาได้ที่ [email protected]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-12ต.ค.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 5 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางอีเมล์ [email protected] ในรูปแบบ PDF.file บัดนี้-12ต.ค.65 หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานหลังจากวันสิ้นสุด การรับสมัครหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมาท้ายประกาศ จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ในรูปแบบ PDF.file ภายใน 3-12ต.ค.65 หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานหลังจากวันสิ้นสุด การรับสมัครหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ) คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกภาพดี – จบการศึกษาระดับ ป.ตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพได้ – มีทักษะการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี – สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ – สามารถทำงานนอกเวลาได้ สวัสดิการ – ประกันสังคม – ค่าล่วงเวลา – เบี้ยเลี้ยง สามารถส่งประวัติมาได้ที่ [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-551-5201 (สุทธิรัตน์)

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้เป็นต้นไป

  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี เงินเดือน 11,500 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการปฏิบัติงาน 1.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 2.รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 3.ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.บัดนี้-29เม.ย.65

  สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักบำรุงทาง จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร นายช่างโยธา (4 ตำแหน่ง) คุณสมบัติ : 1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี 3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 4. สามารถทำงานนอกเวลาได้ 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า(ป.ตรี)-นายช่างเครื่องกล(ปวส.) บัดนี้-27เม.ย.65

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1) นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) 1 อัตรา, แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 2) วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง สังกัดหน่วยงาน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับ ภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) บัดนี้-27เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://drr.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส. 28อัตรา

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 17 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 11 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร เปิดรับสมัคร 25เม.ย.-17พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ http://drr.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมทางหลวงชนบท แจ้งน้ำท่วมทาง 17 จังหวัดถนน 28 สายทางถูกตัดขาด

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 ทางใน 17 จังหวัด ติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (1 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, พิจิตร, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และหนองบัวลำภู รวม 68 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 40 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง แบ่งเป็น […]

แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

  แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเครื่องกล, นายช่างไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1. ตำแหน่ง นายช่างโยธา วุฒิ ปวส.สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน 4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วุฒิ […]

1 2 11