กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) (บัดนี้ – 1 ต.ค.56)

Advertisement กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดอัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com คุณสมบัติของผู้สมัคร ชื่อตำแหน่ง  อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดอัตรา เพศชาย กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด) ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย) สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร) สำเนาวุฒิการศึกษา กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(แบบสด.8) กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)  กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 […]